DROPBUF - Buffer loeschen

REXX TSO und MVS Instruktionen
Program Stack

Syntax:                                 
DROPBUF  <buffer nummer>
===> RC = Anzahl Buffer Elements

/* REXX DROPBUF Copyright YCOS Yves Colliard Software 1990-2009 */
/* TRACE ?R  */
  /* einschalten des interaktiven Trace Modus */
  /* */
tx1 = "REXX"
tx2 = "KURS "
tx3 = "Yves Colliard Software"
  /* */
QBUF                            /* Buffer Abfrage                  */
SAY "Anzahl Buffers:" rc
  /* */
MAKEBUF                         /* neuen Buffer anlegen            */
bufn1 = rc
SAY "Buffer Nummer:" bufn1      /* Ausgabe der Buffer Nummer       */
  /* */
PUSH tx1
QELEM                           /* Abfrage der Anzahl Elements     */
SAY "Anzahl Buffer Elements:" rc
  /* */
PUSH tx2
QELEM                           /* Abfrage der Anzahl Elements     */
SAY "Anzahl Buffer Elements:" rc
  /* */
MAKEBUF                         /* neuen Buffer anlegen            */
bufn2 = rc
SAY "Buffer Nummer:" bufn2      /* Ausgabe der Buffer Nummer       */
  /* */
PUSH tx3
QELEM                           /* Abfrage der Anzahl Elements     */
SAY "Anzahl Buffer Elements:" rc
  /* */
DROPBUF bufn2                   /* loeschen des Buffer "BUFN2"     */
  /* */
QBUF                            /* Buffer Abfrage                  */
SAY "Anzahl Buffers:" rc
  /* */
QELEM                           /* Abfrage der Anzahl Elements     */
SAY "Anzahl Buffer Elements:" rc
  /* */
DROPBUF bufn1                   /* loeschen des Buffer "BUFN1"     */
  /* */
QBUF                            /* Buffer Abfrage                  */
SAY "Anzahl Buffers:" rc
/* */